ઘર' એટલે 'ઘર'. ઘર માટે ક્યાં કોઈ વ્યાખ્યાની જરૂર છે! સારો વિસ્તાર અને બાળકોની જરુરીયાતો સરળતાથી જાય સંતોસય તેવી જગ્યા અમારી પ્રાથમિકતા હતી. 'અનંત સ્કાય' માં દરેક બાબતો નું રેખાયુંછે ધ્યાન ઘર લેવાની પ્રેક્ર્યાઓ અઘરી હોય છે, તેવું સેભડાયું હતું જોકે અનુભવ્યુ એવું જરા પણ નહી!!!

Home 'means' home' Where is the definition of a home! ?A good area and the needs of children are easily accessible ?This place was our priority. In 'Infinite Sky' ?All things have been drawn to attention ?Home-taking procedures are tough, ?It did not seem like to be experienced though !!! ??#HappyFaces #AffordableHousin #NilaSpaces Anant Sky #Anantsky

ઘર' એટલે 'ઘર'. ઘર માટે ક્યાં કોઈ વ્યાખ્યાની જરૂર છે! સારો વિસ્તાર અને બાળકોની જરુરીયાતો સરળતાથી જાય સંતોસય તેવી જગ્યા અમારી પ્રાથમિકતા હતી. 'અનંત સ્કાય' માં દરેક બાબતો નું રેખાયુંછે ધ્યાન ઘર લેવાની પ્રેક્ર્યાઓ અઘરી હોય છે, તેવું સેભડાયું હતું જોકે અનુભવ્યુ એવું જરા પણ નહી!!!

Home 'means' home' Where is the definition of a home! ?A good area and the needs of children are easily accessible ?This place was our priority. In 'Infinite Sky' ?All things have been drawn to attention ?Home-taking procedures are tough, ?It did not seem like to be experienced though !!! ??#HappyFaces #AffordableHousin #NilaSpaces Anant Sky #Anantsky

ઘર' એટલે 'ઘર'. ઘર માટે ક્યાં કોઈ વ્યાખ્યાની જરૂર છે! સારો વિસ્તાર અને બાળકોની જરુરીયાતો સરળતાથી જાય સંતોસય તેવી જગ્યા અમારી પ્રાથમિકતા હતી. 'અનંત સ્કાય' માં દરેક બાબતો નું રેખાયુંછે ધ્યાન ઘર લેવાની પ્રેક્ર્યાઓ અઘરી હોય છે, તેવું સેભડાયું હતું જોકે અનુભવ્યુ એવું જરા પણ નહી!!!

Home 'means' home' Where is the definition of a home! ?A good area and the needs of children are easily accessible ?This place was our priority. In 'Infinite Sky' ?All things have been drawn to attention ?Home-taking procedures are tough, ?It did not seem like to be experienced though !!! ??#HappyFaces #AffordableHousin #NilaSpaces Anant Sky #Anantsky

Let's Connect

sm2p0